تماس با ما

آدرس مشهد: بلوار خیام، خیام جنوبی 31، ساختمان پست بانک، مرکز توسعه واحدهای فناور وزارت ICT، طبقه هفتم، شرکت گلدنت

تلفن: 05131939             کدپستی: 9177948974              فکس: 02189789195

ایمیل: info@goldnetgroup.com