گواهینامه های ثبت اختراع

کسب نشان توانمندی یک ستاره در مدیریت فناوری و نوآوری